BROCHURES

No. 1: Bakoenin. "De internationale broederschap". 36 p., prijs € 4,54.

Dit unieke document, dat in vele 'Verzamelde Werken' van Bakoenin ontbreekt, is een kernachtige weergave van zijn opvattingen, die nu duidelijk een sociaal-anarchistische strekking hebben.

No. 2: Emile Henry, "Anarchist van de daad". 24 p., prijs € 4,54.

Binnen de anarchistische beweging is er een permanente discussie over het wel of niet gebruiken van geweld om de samenleving te veranderen. De anarchisten van de daad beschouwden geweld als de enige mogelijkheid om de sociale revolutie te realiseren. Deze brochure gaat over de persoon Emile Henry en zijn motieven.

No. 3: Oscar Wilde. "De menselijke ziel onder het socialisme". 50 p., prijs € 3,41.

'De meest ambitieuze bijdrage aan het anarchisme in de literatuur van de jaren 1890 was ongetwijfeld Oscar Wilde's De menselijke ziel onder het socialisme.' (George Woodcock)

No. 4: Lazare. "Anarchie". 26 p., prijs € 2.72.

Essay over anarchisme en anarchistische ethiek. Een door Lazare zelf enigszins bewerkte tekst van een lezing die hij op 5 september 1920 heeft gehouden tijdens een anarchistisch congres in Marseille, waar hij sprak als woordvoerder van de anarchisten van Bouches-du-Rhône.

No. 5: Een keerpunt in de Spaanse Burgeroorlog; anoniem protest. 22 p., prijs € 2,72.

Een aangrijpende en scherpzinnige getuigenis van de neergang van de sociale revolutie in Spanje in 1937.

No. 6: "Antisemitisme en revolutie: Bernard Lazare en de Dreyfus Affaire". 26 p., prijs € 3,41.

De Dreyfus-affaire verdeelde Frankrijk in twee kampen - enerzijds degenen die geloofden in de onschuld van Dreyfus, de Dreyfusards, en anderzijds de anti-Dreyfusards - die elkaar met ongekende felheid bestreden. De drijvende kracht achter de beweging van de Dreyfusards was ongetwijfeld Bernard Lazare, al wordt zijn naam in de talloze boeken die over de Dreyfus-affaire geschreven zijn vaak slechts terloops genoemd.

No. 7: Séverine, "Journaliste en feministe". 57 p., prijs € 4,54.

Séverine (1855-1929) was een befaamd journaliste en feministe, die al voor 1900 duidelijk en onomwonden stelling nam in nog steeds actuele kwesties als het recht op abortus, economische gelijkheid van man en vrouw, de strijd tussen de seksen.

No. 8: Etienne de la Boétie. "De vrijwillige slavernij". 48 p., prijs € 4,54.

'Ik denk niet dat ik zelf in staat ben tot het schrijven van een werk dat diepgang heeft, goed geconstrueerd en artistiek verantwoord is. Daarom heb ik besloten hier een geschrift van Etienne de la Boétie op te nemen, waaraan hij de titel De vrijwillige slavernij gaf, en waarin hij de vrijheid looft en zich keert tegen de tirannie.' (Montaigne in zijn essay Over de vriendschap).

No. 9. Jean Giono. "De pacifist". 42 p., prijs € 4,54.

In deze tijd, waarin zelfs het IKV en Groen Links instemmen met militaire interventie, heeft De pacifist van Jean Giono, geschreven aan de vooravond van de Tweede Wereld-oorlog, nog niets aan actualiteit ingeboet.

No. 10. Bob Black. "Werken is dwang". 42 p., prijs € 4,54.

Werk is de oorzaak van vrijwel alle ellende in de wereld. Arbeiders aller landen...ontspan u!

No. 11. H.-E. Kaminski. "Celine in dienst van de nazi's". 54 p., prijs € 4,54.

Celine in dienst van de nazi's verscheen in 1938, als een reactie op het tot uitroeiing van de joden oproepende boek "Bagatelles pour un massacre" van Louis Ferdinand Celine, de schrijver, die met "Reis naar het einde van de nacht" en "Dood op krediet" al de nodige roem had vergaard. Het is het eerste geschrift waarin Celine's fascisme en antisemitisme aan de kaak worden gesteld.

No. 12. Sade. "God bestaat niet". 37 p., prijs € 4,54.

... wend je af van je goden en je religies; die dienen alleen om de mens een wapen in handen te geven, en alleen al de naam van al die gruwelijke zaken heeft op aarde meer bloed doen vloeien dan alle andere oorlogen en alle andere natuurrampen bij elkaar... Sade. Met een inleidend artikel van Dick Gevers.

No. 13. Sacco en Vanzetti. "Sacco en Vanzetti 1927-2002". 35 p., prijs € 4,54.

Biografische schets door Dick Gevers.

No. 14: Henri David Thoreau. "Burgerlijke ongehoorzaamheid is een plicht".

Met een uitgebreide inleiding door Bart Schellekens. Geïllustreerd, 2004, ISBN 90-802824-3-X, prijs € 4,54. Dit werk vormt de grondslag voor de huidige discussie over de noodzaak tot burgelijke ongehoorzaamheid en het laten prevaleren van het geweten boven de wet. "Thoreaus essay over burgelijke ongehoorzaamheid heb ik voor het eerst gelezen aan het begin van mijn studietijd. Dat was het moment waarop ik tot de overtuiging kwam dat niet samenwerken met het kwade evenzeer een morele plicht is als samenwerken met het goede." Dr. Martin Luther King.

No. 15: Emile Armand "Wat is een anarchist" en Jules Lermina "Het ABC van de libertair". Februari 2008, ISBN 978-90-802824-6-9, prijs € 4,54, 60 pagina’s.

Emile Armand (1872-1963) was de belangrijkste vertegenwoordiger van het individueel anarchisme. Hij beschouwt de anarchistische leefgemeenschap als de concrete en direct te realiseren invulling van het anarchisme. Jules Lermina (1839-1915) schrijft onder de titel Het ABC van de libertair de eerste brochure voor Het experiment, een van de vroegste voorbeelden van een dergelijke gemeenschap.

No. 16: Herbert Read, Mijn anarchisme. 2010, Zonder ISBN, 33 pag., prijs € 4,50.

Read schrijft deze korte tekst enkele jaren voor zijn overlijden. Aan het eind van zijn leven blijkt hij er de behoefte aan te hebben zijn zienswijze met betrekking tot het anarchisme samen te vatten. De tekst van Read laten de vertalers Dick Gevers en Bart Schellekens vooraf gaan van een beknopte biografie over hem. Je kan Reads tekst beschouwen als een ruim beargumenteerde bespreking van een breed opgezette bundel artikelen over de anarchistische traditie, getiteld ‘Patterns of Anarchy’, samengesteld door Leonard I. Krimerman en Lewis Perry (New York, 1966). Alleen al de keuze om deze bundel te kiezen als uitgangspunt voor een overdenking van de eigen anarchistische visie, is veelzeggend. Read kiest voor de mentale confrontatie niet voor één of enkele anarchistische denkers uit het verleden, maar voor een groot aantal van hen. Hij laat dan ondermeer zien wat hem in hen aantrekt en waarom dat het geval is. Hij laat ook zien hoe een mogelijke lijn valt door te trekken. Een voorbeeld is wat hij ten aanzien van Kropotkins inzichten in de oorsprong van moraliteit opmerkt. Volgens Read hebben die een stevig fundament gekregen in de waarnemingen van de ornitholoog Konrad Lorenz. Het meest blijkt hem in de bundel van Krimerman en Perry te hebben aangetrokken de stukken over onderwijs, die lopen van Godwin tot de Amerikaanse pragmatisch anarchist Paul Goodman. Dat Read hier voor ‘onderwijs’ kiest is niet vreemd. Waar hij zich een groot deel van zijn leven sterk voor heeft gemaakt is ‘instructie’ : mensen zich laten ontwikkelen tot ‘persoonlijkheid’ door individualisatie. En daarmee moet je beginnen in het onderwijs. Daarbij heeft hij een tweeledig doel voor ogen: de gelijktijdige ontwikkeling van de ‘uniciteit’ en ‘het sociaal bewustzijn ofwel de wederkerigheid van het individu’. Het gaat volgens Read om de verzoening van individuele apartheid met sociale eenheid. Het individualisatieproces moet gelijk opgaan met het integratieproces. Dit concept van het samengaan mag volgens hem in een anarchistische filosofie niet ontbreken. Zonder ‘samengaan’ krijgt men géén sociaal element gesmeed. Maar het begint bij de revolte, de persoonlijk beleefde weigering om aan opgelegd gezag gehoorzaam te zijn. Daarom vergeet Read niet te verwijzen naar de studie van Albert Camus, getiteld ‘De mens in opstand’.

No. 17: Octave Mirbeau, De kiezersstaking. 2010, ISBN 97890802490, 35 pag., prijs € 4,50

Het verzet tegen het parlementarisme is een van de constante thema’s in anarchistische kring. Het thema is, vooral door tegenstanders, onbegrepen. Men verwart — vaak bewust — de verwerping van het parlementarisme met een anti-democratische houding. Maar een positief anarchistisch thema is nu juist het pleidooi voor directe democratie in samenhang met het pleidooi voor economische gelijkheid. De invoering daarvan is precies wat men via het parlementarisme tracht te voorkomen: directe democratie / economische gelijkheid. Dit soort visies is verre van nieuw. Dat blijkt maar weer eens uit de heruitgave van het manifest uit 1888, getiteld ‘De Kiezersstaking’, van de hand van de Franse anarchistische schrijver-journalist Octave Mirbeau (1818-1917). Fel in bewoordingen en een betoog zo helder als glas: alsof het voor — dus tegen — de komende verkiezingen is geschreven. Uitgeverij Iris heeft het verkiezingsmanifest van Mirbeau in brochurevorm opnieuw uitgegeven. Dick Gevers opent de brochure met een korte biografische schets gewijd aan Mirbeau. Aan de tekst van het manifest zijn vervolgens verhelderende noten toegevoegd en er is aansprekend beeldmateriaal (zoals karikaturen met orerende ezels) opgenomen. Verder vindt men in de brochure ook een bloemlezing anti-parlementaire uitspraken van een keur van auteurs. Een bekende luidt: Als verkiezingen de maatschappij zouden veranderen, zouden ze al lang verboden zijn geweest!

No. 18: Octave Mirbeau, De gekkin; De bottenzetter; De muur; De bonte koe. 2012, ISBN 9789080282407, 50 pag., prijs € 5,00

Octave Mirbeau (1848-1914) is bekend om zijn romans en toneelstukken. Hij heeft echter ook aangrijpende korte verhalen geschreven. In deze uitgave is een keuze gemaakt van een viertal pre-kafkajaanse verhalen waarin het individu wordt verpletterd door een meedogenloze maatschappij. Deze uitgave bevat ook een uitgebreide historische schets over Octave Mirbeau van de hand van de vertaler/uitgever, Dick Gevers.

No. 19 Diderot, Het vrolijke atheïsme. 2014, Zonder ISBN, 52 pag., prijs € 5,00


Denis Diderot (1713-1784) was een van de radicaalste denkers van de Verlichting van de 18e eeuw. Deze tekst van Diderot is een samenvatting is van zijn ideeën, die nog steeds actueel zijn. In 1771 komt bij toeval Diderot in gesprek met een rijke en zeer vrome dame. Er ontstaat tussen haar en de atheïstische Diderot een discussie op het scherpst van de snede maar ook met humor en ironie over de grondbeginselen van het geloof en het atheïsme. Diderot pleit voor een vrolijk atheïsme. Maar mevrouw laat zich ook niet onbetuigd. Andere kerngedachten van de Verlichting komen in dit gesprek ook aan de orde. Dit waar gebeurde gesprek is in deze lezing het uitgangspunt om de ideeën van de Verlichting toe te lichten.Overzicht: Brochures en Boeken
 
Overzicht: Prijs
 
Dick Gevers